close

Du kan være kommet til feil nettside til OBO-Bettermann. Du kan skifte til følgende land:

Data protection declaration

Data protection declaration

A. Generelle retningslinjer om databehandling på våre nettsider

1. Hensikten med denne personvernerklæringen

Vi, OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (heretter kalt OBO), er glade for at du er interessert i å ta turen innom vår nettside og tilbudene våre på hjemmesiden.

Å beskytte din personlig informasjon er noe vi tar svært alvorlig. Med dette i tankene vil vi gjerne informere deg detaljert om hvilke data som samles inn under ditt besøk på våre nettsider, ved bruke av våre lokale tilbud og hvordan dataene behandles eller brukes av oss. Videre informerer vi deg om hvilke sikkerhetstiltak vi har tatt, både når det gjelder tekniske og organisatoriske vilkår.

Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en berørt person, blir alltid gjennomført i samsvar med gjeldende personvernforskriftene. Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi gjerne informere deg om typen, omfanget og hensikten med de innsamlede personopplysningene, samt hvordan vi bruker og behandlingen av denne informasjonen, og om du er berørt av databehandlingen.

Selv om vi er ansvarlig for behandling av personopplysninger, og på grunn av dette har implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak, kan Internett-basert dataoverføring i prinsippet ha sikkerhetsgap, derfor kan ikke absolutt beskyttelse garanteres. Vi ber deg om å ta hensyn til dette når du bruker nettstedet vårt.

 

3. Navn og underskrift på ansvarlige

Ansvarlig for databeskyttelsesloven er:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Telefon: 0049-2373-89-0
Telefax: 0049-2373-89-238
E-post: info@obo.de

 

4. Kontaktinformasjon til personvernsombudet

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
- personvernansvarlig -
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Tel.: 0049-2373-89-1351
E-post: Datenschutz@obo.de

 

5. Løsning og spering av personlig informasjon/ lagringstid

Med mindre annet er bestemt i den respektive behandlingen av personopplysninger i kapittel B. i denne personvernerklæringen, vil dataene som er lagret hos oss, slettes når det ikke lengre er behov for å lagre dem og slettingen er ikke i strid med lovbestemte kravene for lagring. Med mindre data fra den berørte personen ikke slettes, fordi andre tillatte og lovlige formål krever denne dataene, er behandlingen av dataene begrenset. Det vil si at dataene er låst og vil ikke benyttes til andre formål. Dette gjelder for eksempel for data fra den berørte personen som må holdes på grunn av kommersielle eller skattemessige grunner.

I henhold til lovkravene foregår lagring i seks år i henhold til § 257 (1) HGB (handelsbøker, varebeholdninger, åpningsbalanser, årsregnskap, handelsbokstaver, regnskapsdokumenter, etc.) og i ti år i henhold til § 147, stk. 1, AO (bøker, poster, ledelsesrapporter, regnskapsposter, handels- og forretningsbrev, etc.).

 

6.Rettighetene til berørte brukere

6.1. Rett til bekreftelse

Hver berørte person har rett til å be den ansvarlige personen om bekreftelse på behandlingen av de aktuelle personopplysningene. Hvis en berørt person ønsker å benytte seg av denne bekreftelsen, kan de når som helst kontakte oss eller vårt personvernsombud.

6.2. Rett til informasjon

Enhver person som berøres av behandling av personopplysninger har rett til å motta gratis informasjon fra oss når som helst om de lagrede personopplysningene til den aktuelle personen, samt en kopi av denne informasjonen. Videre har den berørte personen tilgang til følgende opplysninger:

- behandlingen

- kategoriene av personopplysninger som behandles

- mottakere eller kategorier av mottakere til hvem personopplysningene har blitt utgitt eller ennå ikke skal offentliggjøres, spesielt hvis dette gjelder mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner

- om mulig, den planlagte lengden på lagringen av personopplysningene eller, hvis det ikke er mulig, hvilke kritererier som bestemmer varigheten

- muligheten for rett til endring eller sletting av personopplysningene som gjelder den berørte personen, begrensning av behandling av de ansvarlige personene eller retten til å motsette seg slik behandling

- retten til appell til en tilsynsmyndighet

- hvis det ikke er hentet ut personopplysninger for den berørte personen: All tilgjengelig informasjon om datakilden

- eksistensen av automatisert beslutningsprosess, herunder profilering i samsvar med artikkel 22 nr.1 og 4, GDPR og i minste fall, for disse tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt omfanget og tiltenkt virkninger av slik behandling for den berørte personen

I tillegg har den berørte personen rett til å vite om personopplysninger har blitt overført til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. Hvis dette er tilfelle, har den berørte rett til å motta opplysninger om de aktuelle garantiene som er bestemt i forbindelse med denne overføringen.

Hvis en berørt person ønsker å benytte seg av denne retten til informasjon, kan de når som helst kontakte oss eller vårt personvernsombud.

6.3 Rett til endring

Enhver person som berøres av behandling av personopplysninger har rett til å kreve umiddelbar endring av eventuelle uriktige personopplysninger om dem. Videre har den berørte rett til å be om fullføring av ufullstendige personopplysninger ved hjelp av en tilleggserklæring mmed hensyn til formålene med behandlingen.

Hvis en berørt person ønsker å benytte seg av denne retten til korrigiering, kan de når som helst kontakte oss eller vårt personvernsombud.

6.4 Rett til sletting

Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger, har rett til å kreve at den ansvarlige umiddelbart sletter personopplysningene omhandlene den berørte, dette forutsetter at en av følgende grunner er oppfylt og behandlingen av informasjonen ikke er nødvendig:

- Personopplysningene er samlet inn for et formal eller behandlet på en slik måte at det ikke lengre er nødvendig å lagre denne informasjonen.

- Den berørte trekker tilbake samtykket om behandlingen i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR eller art. 9 avsnitt 2 bokstav a GDPR og mangel på andre rettslige grunnlag for behandlingen.

- Den berørte har innvendinger mot behandlingen i henhold til art. 21 avsnitt 1 GDPR, og det er ingen legitime grunn til behandlingen eller den berørte personen motsetter seg behandlingen i henhold til art. 21 avsnitt 2 GDPR.

- Personopplysningene blir behandlet på en ulovlig måte.

- Sletting av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse i henhold til lovgivning innen EU eller nasjonal lovgivning underlagt kontrolleren.

- Personopplysningene ble samlet i forhold til informasjonssamfunnstjenester som tilbys i henhold til art. 8 avsnitt 1 GDPR.

Hvis en av de ovennevnte grunnene eksisterer og en berørt person ønsker å få personopplysninger som er lagret hos OBO slettet, kan de når som helst kontakte vårt personvernombud eller en annen ansatt. Vi vil da sørge for å gjennomføre prosessen med sletting umiddelbart.

Hvis personopplysninger som holdes av OBO blir offentliggjort, og hvis vårt firma er ansvarlig for å slette personopplysninger som den berørte personen i henhold til art. 17 avsnitt 1 GDPR, skal vi treffe hensiktsmessige tiltak, herunder tekniske, for å slette personopplysninger, med tanke på tilgjengelig teknologi og implementeringskostnadene, informere de ansvarlige som behandler personopplysningene som den berørte personen har bedt om at skal slettes, dette gjelder også kopier eller replikasjoner av personopplysningene og koblinger som inneholder informasjonen til den berørte personen. Dette skal slettes så lenge behandlingen ikke lengre er nødvendig. Vi vil ordne alt det nødvendige i hvert enkelt tilfelle hvis dette er tilfellet.

6.5 Rett til begrensning av behandling

Enhver person som berøres av behandling av personopplysninger, har rett til å kreve at de ansvarlige begrenser behandlingen hvis noen av følgende betingelser gjelder:

- Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av den berørte i en tidsperiode som gjør at de ansvarlige kan kontrollere nøyaktigheten til personopplysningene.

- Behandlingen er uregelmessig, den berørte nekter å slette personopplysningene og i stedet ber om begrensning av bruken av personopplysninger.

- Kontrolleren trenger ikke lenger personopplysningene til det tiltenkte formålet, men den berørte krever at de hevder, utøver eller forsvarer juridiske krav.

- Den berørte har gjort innvendinger mot behandlingen i henhold til art. 21 avsnitt 1 GDPR, og det er ennå ikke sikkert hvorvidt de legitime grunnene til de ansvarlige veier opp mot innvendingene til den berørte personen.

Hvis et av de overnevnte grunnene eksisterer og en berørt person ønsker å be om begrensning av personopplysninger som er lagret hos OBO, kan de når som helst kontakte oss eller vårt personvernombud. Vi vil da starte begrensningen av behandlingen.

6.6 Rett til dataportabilitet

Enhver person som berøres av behandling av personopplysninger, har rett til å motta personopplysninger tilknyttet ham/henne som er gitt av den berørte til en person ansvarlig for dette, informasjonen skal leveres i et strukturert, felles og maskinlesbart format og har rett til å overføre dataene til en annen person uten at den ansvarlige personen stopper dette, til den personene disse personopplysningene ble gjort tilgjengelig for, forutsatt at behandlingen utføres på grunnlag av samtykket fastsatt i art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR eller art. 9 avsnitt 2 bokstav a GDPR eller som oppgitt i en kontrakt iht. art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR og behandlingen blir gjennomføret på automatisert måte, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave som har offentlig interesse eller med utøvelse fra offentlige myndigheter, som har blitt tildelt den ansvarlige personen.

Videre har den berørte, ved bruk av sin rett for dataoverførbarhet i henhold til art. 20 avsnitt 1 GDPR, rett til å ha personopplysningene direkte overført fra en ansvarlig til en annen, i den grad dette er teknisk mulig og i tillfeller der andre personers rettigheter og friheter påvirkes.

For å hevde retten til dataportabilitet, kan den berørte kontakte oss eller vårt personverombud når som helst.

6.7 Rett til innvendiger

Enhver person som berøres av behandlingen av personopplysninger, har til enhver tid, på grunnlag av sin spesielle situasjon, rett til å motsette seg denne behandlingen av personopplysninger i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav e) eller f) i GDPR. Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

OBO vil ikke fortsette behandlingen personopplysninger i tilfeller med en innvendig, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for å fortsette behandling som overveier den berørtes interesser, rettigheter og friheter eller behandling med det formål å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis OBO behandler personopplysninger for å kunne sende ut direkte markedsføring, har den berørte rett til å til enhver tid motsette seg behandling av personopplysninger med henhold til slik reklame. Dette gjelder også profilering, så langt det er knyttet til slik direkte markedsføring. Hvis den berørte har innvendinger mot behandling for direkte markedsføring, vil vi ikke lenger behandle disse personopplysningene med tanke på disse formålene.

I tillegg har den berørte rett til å motsette seg behandling av personopplysninger som vi gjennomfører hvis denne behandlingen har vitenskapelig eller historisk forskningsformål eller for statistiske formål i henhold til art. 89 avsnitt 1 GDPR av grunner som skyldes deres spesielle situasjon. med mindre slik behandling er nødvendig for å oppfylle en oppgave med offentlig interesse.

For å utøve retten til innvendiger kan den berørte ta direkte kontakt med iss. Den berørte er også fri i forbindelse med bruken av informasjonssamfunnstjenester, uansett direktiv 2002/58/EF, til å utøve sin rett til opposisjon ved hjelp av automatiserte prosedyrer ved bruk av tekniske spesifikasjoner.

6.8 Automatiserte avgjørelser i individuelle tilfeller, inkludert profilering

Enhver person som berøres av behandling av personopplysninger, har, i helhold til det europeiske direktivet og tilsynsmyndighetene, rett til en beslutning som ikke utelukkende er basert på en automatisk behandling, herunder profilering, hvis denne beslutningen har en rettslig effekt eller på lignende måte betydelig påvirket, hvis avgjørelsen

- ikke er nødvendig for å konkludere eller utføre en kontrakt mellom den berørte og de ansvarlige, eller

- er tillatt i henhold til EUs eller medlemslandens lovgivning som kontrolleren er underlagt, og hvor slik lovgivning inneholder passende tiltak for å sikre rettighetene, frihetene og de legitime interessene til den berørte, eller

- med uttrykkelig samtykke fra den berørte personen.

Er avgjørelsen

- nødvendig for å konkludere eller utføre en kontrakt mellom den berørte og de ansvarlige, eller

- hvis det utføres, med det registrerte samtykke gid av den berørte, skal OBO treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre rettighetshaverens rettigheter, friheter og legitime interesser, herunder, i det minste, retten til oppnåelse av inngrepet til en person fra den anvarlige, for å uttrykke sin egen standpunkt og å utfordre vedtaket.

Hvis den berørte ønsker å benytte seg av rettigheter med hensyn til automatiserte avgjørelser, kan de når som helst kontakte oss eller vårt personvernombud.

6.9 Rett til å tilbakekalle samtykke om personvern

Enhver person som er berørt av behandlingen av personopplysninger, har når som helst rett til å trekke tilbake samtykke om behandling av personopplysninger.

Hvis den berørte ønsker å benytte seg av rettetn til å trekke tilbake samtykke, kan de når som helst ta kontakt med oss.

Enhver berørt person kan ta direkte kontakt med oss om spørsmål og forslag til personvern skulle dukke opp.

6.10 Rett til å klage til en tilsynsmyndighet for personvern

Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger har rett til å konsultere en tilsynsmyndighet for personvern angående behandlingen av dine personopplysninger av oss.

 

7. Juridisk grunnlag for behandling av personlig informasjon

Med mindre annet er spesifisert i beskrivelsen av den respektive databehandlingsprosedyren i kapittel B i denne personvernserklæringe, gjelder følgende bestemmelser.

Art. 6 I bokstav a i GDPR er det juridiske grunnlaget til OBO for behandlinger av informasjon for et bestemt behandlingsformål som krever samtykke. Hvis behandlingen av personopplysninger gjøres med ønske om å oppfylle en kontrakt som er stilt mellom partene, er den berørte pålagt av oss eller et av våre datterselskaper - hvis tjenester og/eller produkter blir forespurt - skal behandlingen følge art. 6 I bokstav b DS-GMO. Dette gjelder også for behandlingsprosesser der det er nødvendige for å gjennomføre for kontraktslige tiltak, for eksempel ved henvendelser angående våre tjenester og produkter.

Hvis OBO er underlagt en juridisk forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, vil denne behandlingen baseres på art. 6 I bokstav c DS-GMO. I skjeldne tilfeller kan behandlingen av personopplysninger være nødvendig for å beskytte den berørtes eller en annen fysisk persons livsviktige interesser. Hvis dette er tilfellet vil behandlingen basere seg på art. 6 I bokstav d DS-GMO.

I siste insats kan behandlingsprosessen basere seg på art. 6 I bokstav f DS-GMO. Dette juridiske grunnlaget er basert på behandlinger som ikke er omfattet av noen av de ovennevnte juridiske grunnlagene, der behandlingen er nødvendig for å sikre en legitim interesse for OBO eller en tredjepart, forutsatt at interessene, grunnleggende rettighetene og den grunnleggende friheten til den berørte personen ikke berøres. Slike behandlinger er særlig tillatt, da de er spesifikt nevnt i den europeiske lovgiveren (se punkt 47 annet ledd, DS-BER).

 

8. Behandling av legitime interesser

Med mindre annet er angitt i beskrivelsen av den relevante databehandlingsprosedyren i kapittel B. i denne personvernserklæringen og behandlingen av personopplysninger i samsvar med artikkel 6 I bokstav f DS-GVO, ligger våre legitime interesser kun i vår virksomhet og dens økonomiske interessen.

 

9. Personvern ved bruk av vår kontaktinformasjon / muligeheten for tilbaketrekking

Hvis du bruker kontaktinformasjonen oppgitt på vår nettside (for eksempel vår e-postadresse eller faksnummer) for å ta kontakt med oss, behandles de personligeopplysningene du oppgir kun med tanke på dette formålet. Hvis forespørselen din ikke gjelder tjenester og/eller produkter fra OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO), men er en forespørrsel til et av datterselskapene, blir forespørselen din behandlet og besvart av den sistnevnte. Forespørselen din må sendes tilsvarende.

Hvis du tar kontakt med oss med interesse for våre tjenester eller produkter eller i utførelsen av en kontrakt med oss som grunnlag, vil det juridiske grunnlaget være art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR. I alle andre kontakttilfeller har vi en berettiget interesse i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR for databehandling basert på kommunikasjonen du startet.

Personopplysningene som samles inn for at vi skal kunne svare på forespørselen din eller å etablere og gjennomføre kontraktsforholdet, vil bli lagret til forespørselen er fullstendig behandlet eller til kontraktsforholdet blir avsluttet og slettet (sletting gjøres ikke før garantiperioden har utløpt), med mindre vi er under artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav c GDPR, som gjør oss forpliktet til å oppbevare informasjonen over lengre tid på grunn av skatt og kommersielle krav omhandlende lagring og dokumentasjon (fra den tyske handelsloven, StGB eller AO) eller du har behov for å lagre informasjonen videre i samsvar med art. 6 avsnitt 1 punkt 1 bokstav a DSGVO har samtykket. I tillegg ønsker vi å holde kontakten med deg også etter at bestillingen er ferdig behandlet, eller etter kontraktens slutt, gjerne i elektronisk form, f.eks. via e-postadressen din - for å vise deg flere av våre tjenester og tilbud. Databehandlingen med hensyn til kundeloyalitet og kundeservice samt tilrettelegging av kontakten er basert på en legitim interesse i lys av art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR, hvor vi også ser på fordelene med denne tilnærmingen, med en interessebalanse som inneholder dine grunnleggende rettigheter og friheter i fokus, som f.eks ved juridiske hjelp med våre tjenester og tilbud, muligheten til å bli tilbydd ekstra tilbud for viderebyggingsprosjekter eller for å kunne klargjøre spørsmål direkte med kontaktpersonene. Du har rett til å motsette seg databehandlingen på grunnprinsippene i art. 6 avsnitt 1 f) GDPR og motsi ønske om direktemeldinger på grunnlag av din spesielle situasjon. I tilfeller der direktemeldinger brukes, kan du motsette seg deg behandlingen når som helst uten angi årsaker.

Data, som på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav f. GDPR behandles for kundeloyalitet eller direkte kontakt, behandlestil det ikke lengre er legitim interesse for denne informasjon og deretter slettes, senest med erklæring om innvendinger mot databehandling av deg. Lovbestemte forplikteler for oppbevaring blir også observert med hensyn til disse dataene.

Mottakere av personopplysningene behandlet i samsvar med denne bestemmelsen er leverandører av IT-tjeneste (spesielt Hoster) som vi har inngått en tilsvarende ordrebehandlingsavtale i henhold til art. 28 GDPR og eventuelt datterselskaper hvis tjenester og/eller produkter forespørselen gjelder for disse.

 

10. Personvern i applikasjoner og søkeprosesser

Vi samler inn og behandler personopplysninger fra søkere med det formål å gjennomføre søknadsprosedyren og dermed på grunnlag av en forkontraktsforanstaltning i art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR eller vår legitime interesse i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR ved ansettelse av medarbeidere.

Behandlingen kan også gjøres elektronisk, f.eks. dersom en søker sender inne de aktuelle søknadsdokumenter elektronisk, som via e-post eller via vårt kontaktskjema. Hvis vi inngår en arbeidskontrakt med en søker, vil de overførte data bli lagret slik at vi kan gjennomføre ansettelsesforholdet i samsvar med lovbestemmelsene. Dersom det ikke skal inngås en arbeidskontrakt med kandidaten, vil søknadsdokumentene automatisk slettes innen to måneder etter avslaget, med mindre slettingen utelukker andre legitime interesser til de ansvarlige. Annen legitim interesse i denne forstand, for eksempel en bevisbyrde i en prosedyre i henhold til General Equal Treatment Act (AGG).

På grunn av den digitaliserte opptakket av mottatte applikasjoner er mottakere av de behandlede personopplysningene våre leverandører av IT-tjeneste (spesielt Hoster) som vi har inngått tilsvarende ordrebehandling i henhold til art. 28 DSGVO.

 

11. Endring av disse bestemmelsene for personopplysninger

OBO forbeholder oss retten til å endre disse bestemmelsene for personopplysninger når som helst med virkning for fremtiden. En nåværende versjon er tilgjengelig på nettstedet. Vennligst oppsøk nettstedet jevnlig og informere deg om de gjeldende bestemmelsene for personopplysninger.

 

B. Spesielle retningslinjer om databehandling på våre nettsider

1. Innsamling og bruk av dataene dine

Omfanget og arten av innsamlingen og bruken av dataene dine, avhenger av om du besøker nettstedet vårt med det ene formålet å hente ut informasjon eller om bruke tjenester vi tilbyr, for eksempel: en kontrakt på nettstedet, ta og registrer om nødvendig.

 

2. Informativt bruk / data / informasjonskapsler

(1) Brukes nettsiden kun på en informativ måte, dvs. hvis du f.eks. ikke gjør en bestilling via vår nettside eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi bare de personlige dataene som nettleseren din overfører til serveren vår. Hvis du ønsker å se vår hjemmeside, samler vi inn følgende data som er teknisk nødvendig for å informere deg om vår nettside og for å sikre stabilitet og sikkerhet (det jurdiske grunnlaget er art. 6 avsnitt 1 setnign 1 bokstav f DS-GMO):
•IP-adresse
•Data og klokkeslett for forespørelsen
•Tidssoneforskjell fra Greenwich Mean Time (GMT)
•Innholdet av forespørselen (konkret side)
•Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
•hver overført datamengde
•Nettstedet forespørselen kommer fra
•Nettleser
•Operativsystemet og grensesnittet
•Språk og versjonen til nettleserprogramvaren.

(2) Dataene behandlet i samsvar med punkt 1 i denne erklæringen skal lagres for de angitte formål i en periode på 30 dager og deretter slettes.

(3) I tillegg til de nevnte dataene, lagres informasjonskapsler på den datamaskinen du bruker når du besøker nettstedet vårt. Dette er gjort på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR hvis du har samtykker i bruk av informasjonskapsler når du går inn på nettsiden vår. I disse tilfellene blir det også plassert ut en såkalt Accept Cookie, som i seg selv ikke inneholder noe annet enn indikasjonen på at informasjonskapselet ble klikket på og innstillingen av økt-informasjonskapslene ble tillatt. I tillegg behandles informasjonskapsler på grunnlag av vår legitime interesse i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav d GDPR brukes til optimalisering og økonomisk drift av vårt tilbud på nettet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken din, tilordnet nettleseren du bruker, og gjennom hvilken nettstedet som angir informasjonskapsel (her gjennom oss) strømmen av bestemt informasjon. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen. De tjener til å gjøre Internett-tilbudet mer brukervennlig og effektivt.

(4) Bruken av informasjonskapsler:

a) Vår nettside bruker følgende typer informasjonskapsler som er vist nedenfor, sammen med omfanget og driften av disse:

- Transient informasjonskapsler (til b)
- Vedvarende informasjonskapsler (til c).

b) Transiente informasjonskapsler blir automatisk slettet når nettleseren lukkes. Disse inkluderer spesielt økt-informasjonskapslene. Disse lagrer en såkalt økt-ID, som ulike forespørsler fra nettleseren din kan tilordne til den vanlige økten. Dette gjør at datamaskinen din blir gjenkjent når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Disse økt-informasjonskapslene blir slettet når du logger ut eller nettleseren lukkes.

c) Vedvarende informasjonskapsler slettes automatisk etter en bestemt tidsperiode, denne perioden varierer avhengig av informasjonskapsel og kan vare i flere år. Du kan når som helst slette informasjonskapslene inne i sikkerhetsinnstillingene på nettleseren din.

d) Du kan konfigurere innstillingene til nettleseren i henhold til dine ønsker f.eks. ved å ikke tillatte informasjonkapsler fra tredjeparter eller alle informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at du kanskje ikke kan bruke alle funksjonene til nettstedet vår hvis denne innstillinge benyttes.


(5) Mottakere av dataene behandlet i samsvar med foregående avsnitt er leverandører av IT-tjenester (spesielt Hoster) som vi har inngått tilsvarende avtaler om ordrebehandling i henhold til art. 28 DSGVO.

 

3. Google Analytics

Basert på grunnprinsippene for vår legitime interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettbaserte tilbud i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR "Google Analytics", en tjeneste for webanalyse som leveres av Google Inc. („Google“) Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google bruker informasjonskapsler. Informasjonen som informasjonskapselen produserer omhandler brukerens bruken av nettsidetilbud blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der.

Google er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen, som gir en garanti om at europeisk lov om databeskyttelse overholdes: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google vil benytte denne informasjonen på våre vegne til å evaluere bruken av vårt nettbaserte tilbud for brukere, for å lage rapporter om aktivitetene i dette nettbaserte tilbudet og for å kevere andre tjenester relatert til bruken av dette nettbaserte tilbudet og internettbruken. I dette tilfellet kan pseudonyme brukerprofiler av brukerne opprettes fra de behandlede dataene.

Vi bruker Google Analytics for å vise annonser som vises i Google og de tilknyttede annonseringstjenester, slik at kun de brukere som har vist interesse for vårt netttilbud eller som har bestemte karakteristikker (for eksempel interesser i bestemte emner eller produkter, som vises ved besøk av bestemte nettsider) som vi sender til Google (såkalt "remarketing" eller "Google Analytics-målgrupper"). Med remarketingmålgrupper vil vi også sørge for at annonsene våre er i tråd med brukerens potensielle interesser og ikke er plagsomme.

Vi bruker Google Analytics inkludert funksjonene til Universal Analytics. Universal Analytics gjør det mulig for oss å analysere aktivitetene på våre nettsteder på tvers av enheter (f.eks. ved tilgang via bærbar PC og senere via et nettbrett). Dette muliggjøres ved hjelp av en pseudonym tildeling av en User-ID til en bruker. En slik tildeling skjer f.eks. når du registrerer deg for en brukskonto eller logger deg inn på brukskontoen din. Men noen personlige data til Google, det vil bli ettersendt . Selv om det med Univeral Analytics blir lagt til ekstra funksjoner til Google Analytics, betyr ikke dette at det er forbundet med en begrensning av tiltak for personvern som IP-maskering eller add-on for nettleseren.

Vi bruker kun Google Analytics med aktivert IP-anonymisering. Dette betyr at IP-adresen til brukeren imidlertid blir avkortet av Google innenfor medlemslandene i den europeiske unionen eller andre stater som er en del av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der.

IP.adressen som ble overført av nettleseren til brukere vil ikke bli slått sammen med andre opplysniger fra Google. Brukere kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren tilsvarende; Brukere kan også forhindre at Google samler inn informasjonen som genereres av informasjonskapselen, og relaterer seg til bruken av nettbasert tilbud og behandling av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere en plug-in for nettleseren som er tilgjengelig under følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ytterligere informasjon om bruken av data fra Google, holdning og mulighetene for motstridninger finner du her:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads


I tillegg kan du forhindre innsamling av dataene dine ved hjelp av Google Analytics (spesielt for mobile enheter som ikke tillater installasjon av den ovennevnte nettleseren) ved å klikke på følgende lenke. Det plasseres en opt-out informasjonskapsel som forhindrer innsamling av dine opplysninger ved besøk av dette nettstedet: Deaktivere Google Analytics

 

5. Bruken av funksjoner og tilbud på våre nettsider

Hvis du ønsker å benytte deg av tjenestene som tilbys på nettstedet vårt, for eksempel betaling av bestillinger fra vår nettbutikk eller bestilling av nyhetsbrev, må du oppgi flere personopplysninger. Detaljer finner du i den etterfølgende regulering.

5.1 Kontaktskjema

(1) Ved frivillig bruk av våre kontaktskjemaer vil du bli bedt om å oppgi firmaet ditt, ditt for- og etternavn, postadressen til firmaet ditt og din e-postadresse, alle disse detaljene er merket som obligatoriske. I tillegg har du mulighet til å gi ytterligere informasjon som kan være nødvendig for å oppnå optimal tilgjengelighet og responsmuligheter (for eksempel telefonnummer, jobbtittel og grunnen til din henvendelse/kontakt (melding).

(2) Ved å sende forespørselen vil vi lagre den IP-adressen du brukte og tidspunkt for registrering. Formålet med prosedyren er å bekrefte din forespørsel og om nødvendig å avklare mulig misbruk av dine personlige data.

(3) Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er i første omgang samtykke du uttrykkelig har gitt i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR. I tillegg brukes databehandlingen til å initere forespørselr og dermed også (pre-) kontraktsformål i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR. Videre foregår databehandling på grunnlag av en legitim interesse i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR ved å svare på forespørselen din for våre tjenester eller tilbud og bevis på mulig misbruk av e-postadressen som brukes til dette formålet. I den grad det skilles mellom obligatorisk informasjon og frivillig informasjon, er den eneste obligatoriske informasjonen som er omtalt i art. 5 avsnitt 1 bokstav c, art. 25 GDPR kun data som vanligvis også finnes i andre forespørselsbaner - f.eks. via e-post signaturen til anmoderen - og hvor erfaring har vist at disse dataene (se punkt 2) er nødvendige for å svare på forespørselen. For eksempel trenger vi vanligvis disse dataene for å
- kartlegge forespørslene til den riktige salgsregionen
- kartlegge forespørslene til riktig salgsrepresentant
- målrette messer, seminarer etc.
- kunne sende forespørsler målrettet for sertifisering av seminardeltakere
- kunne sende ut utskriftsmateriale
- for å forsyne den som forespør med materiale/mønstre, etc.
- kunne anbefale til den hjemmehørende grossisten


Frivillig informasjon, for eksempel anngående yrke eller bakgrunnen for forespørselen hjelper oss til å kunne betjene deg på best mulig måte uten at vi trenger å stille mange spørsmål, da vi har f.eks. forskjellige produkter og informasjon tilgjengelig til forskjellige yrkesgrupper. En legitim interesse i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR skyldes også at du bruker dataene du har gitt til en senere kontakt i form av en (potensiell) kundebehandling og for å informere deg om våre tilbud og tjenester.

(5) Vi vil slette dataene fra deg så snart lagring for de nevnte formålene ikke lenger er nødvendig. Har du tilbakekalt ditt samtykke for behandling av data, som kan gjøres til enhver tid, og kan ha virkninger for fremtiden, men påvirker ikke dataprosessens godkjenning av tilbakekallingen og/eller protest mot databehandling som en legitim interesse (art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR) blir dataene slettet av oss umiddelbart. Dette gjelder ikke dersom og i den grad en annen rettslig begrunnelse (for eksempel den for og etter kontraktsmessige oppfyllelse av art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR) rettferdiggjør ytterligere behandling, eller hvis de lovbestemt retensjonskrav utelukker umiddelbar sletting (art. 6 avsnitt 1 bokstav c GDPR).

(6) Mottakere av dataene behandlet i samsvar med disse forskriftene er leverandører av IT-tjenester (spesielt Hoster) som vi har inngått tilsvarende avtaler om ordrebehandling i henhold til art. 28 DSGVO og eventuelt, datterselskaper hvis forespørselen for tjenester og/eller produkter gjelder.

5.2 Nyhetsbrev

(1) Med ditt samtykke og med e-postadresse din kan du abonnere på vårt nyhetsbrev, brevet vil informerer deg om våre nåværende interessante tilbud, våre tjenester og produkter, nyheter fra butikken vår og andre aktuelle OBO-emner. Det eneste vi trenger for å sende nyhetsbrevet er din e-postadresse.

(2) For å registrere seg for vårt nyhetsbrev bruker vi den såkalte dobbelte opt-in prosedyren. Dette betyr at vi sender deg en e-post til e-postadressen som er oppgitt, etter at du har registrert deg, der vi ber deg om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet. Hvis du ikke bekrefter registreringen din innen 72 timer, vil informasjonen din blokkeres og bli automatisk slettet. I tillegg lagrer vi IP-adressene og tidspunktene for registrering og bekreftelse. Formålet med prosedyren er å bekrefte din innmelding og om nødvendig å avklare mulig misbruk av dine personlige data. Etter at du har bekreftet bestilling av nyhetsbrevet, lagrer vi opplysningene du oppgir i samsvar med nr. 2 for å sende nyhetsbrevet og bevis på mulig misbruk av din e-postadresse i samsvar med punkt 2.

(4) Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er ditt uttrykkelige samtykke har gitt i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav a DSGVO og med hensyn til data behandlet i henhold til nr. 2, vår legitime interesse i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav f DSGVO bevis på mulig misbruk av e-postadressen som brukes til dette formålet.

(5) Du kan tilbakekalle ditt samtykke og melde deg av nyhetsbrevet når som helst. Du kan kanskellere nyhetsbrevene ved å klikke på lenken som er oppgitt i hvert nyhetsbrev på e-post eller via e-post til info(at)obo.de eller ved å sende en melding til kontaktinformasjonen som er oppgitt.

(6) Din e-postadresse blir kun lagret for levering av nyhetsbrev i løpet av den forespurte registreringen. De andre dataene lagret i samsvar med avsnitt. 1, lagres av oss i maksimum en måned etter avmeldelse.

(7) Mottakere av dataene behandlet i samsvar med disse forskriftene er leverandører av IT-tjenester (spesielt Hoster) som vi har inngått tilsvarende avtaler om ordrebehandling i henhold til art. 28 DSGVO.

5.3 OBO Construct

(1) Vi tilbyr våre kunder, ansatte og potensielle nye kunder samt kontraktspartnere muligheten til å bruke OBO Construct-programvaren på ulike applikasjonsnivåer via nettsiden vår. Dette er tilgjengelig som et nedlastingsalternativ eller som et webprogram. Laster du ned ned og/eller bruker vår programvare, må du lagen en tilsvarende brukerkonto med oss, selv om bruken er gratis.

For å kunne laste ned programvaren, må informasjon om personen som skal bruke programvaren være gitt på forhånd i nedlastingsskjemaet. Disse detaljene gjelder for spesielt hoveddata, dvs. navn, adresse og e-postadresse til brukeren, som vi trenger for å identifisere brukeren som en kontraktspartner og, om nødvendig, også kontakte ham (art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR). I tillegg ber vi om din jobbtittelen, som er svært avgjørende for oss, da dette gjør det mulig for oss å tildele brukerne av de respektive produktene til forskjellige yrkesområder, og å kunne levere produktene til de yrkene som bruker programvaren mest intensivt. Denne databehandlingen foregår derfor under alle omstendigheter i vår legitime interesse (art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR). I tillegg foregår databehandling i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR på grunnlag av ditt samtykke, siden du er fri til å bruke programvaren som tilbys kostnadsfritt, og samtidig utlevere dine data i denne sammenhengen.

I tillegg til muligheten for å laste ned programvare, tilbyr vi for noen OBO Construct produkter (for eksempel OBO Construct for gulvsystemer og OBO Construct for jordingssystemer) muligheten til å registrere seg for bruk av programvaren og å opprette et passord for senere påloggingsprosesser. Ved en slik registrering blir de samme dataene som i den tidligere beskrevne nedlastingsskjema forespurt med samme foredlingsformål, derfor vil det referens til dette skjemaet. For å fullføre registreringsprosessen kreves din e-postadresse, siden du må bekrefte innloggingen din via en lenke som sendes i en e-post for å aktivere kontoen. Videre vil din e-postadresse være nødvendig for å lagre og tilordne konfigurasjonene dine for deg. Med e-postadressen og passordet ditt, kan du logge på som bruker og se alle dine prosjekter og konfigurasjoner.

Så snart du har en konto, kan du opprette så mange prosjekter som du ønsker. De eneste obligatoriske feltene er prosjektnavn og ordredato. Datoen er forhåndsinnstilt til gjeldende dato, og prosjektnavnet kan endres med "Nytt prosjekt". Dette gjør det mulig å opprette et prosjekt direkte, uten behov for ytterligere informasjon om selve prosjektet. Du har imidlertid muligheten til å endre prosjektnavnet og legge inn ytterligere prosjektrelaterte opplysninger (for eksempel prosjektforkortelse, prosjektnummer, kundenummer, kundenavn, kundeadresse). Dataene du genererer under disse prosessene, lagres på vår server og kan bare hentes frem av den respektive brukeren (dvs. deg) ved hjelp av det valgte passordet.

Behandlingen av ovennevnte data utføres i samsvar med ditt samtykke gitt i registreringsprosessen i samsvar med art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR, samt for oppfyllelse av kontrakten iht. art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR. I tillegg har vi en legitim interesse i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR til å tilby våre (potensielle og/eller tidligere) kunder, samt våre ansatte og entreprenører, en programvare som er praktisk og skreddersydd for deres behov, og som kontinuerlig optimaliseres. For dette formål må bruken av programvaren analyseres for å kunne gjennomføre kontinuerlige optimaliseringer. Analysen av bruken av programvaren gjennomføres i web-applikasjonene ved bruk av Google Analytics (se ovenfor og muligheter for motsetting i avsnitt B 3). I prinsippet er det ingen tilgang til dine personlige data som ble opprettet i prosjektet.

For å oppfylle kontrakten (art. 6 avsnitt 1 bokstav b GBPR) er det nødvendig, men også i vår legitime interesse (art. 6 avsnitt 1 bokstav f GBPR) at vi kan spørre deg om tilbakemelding av programvaren som brukes og/eller kontakte deg for å gi forslag til forbedringer, eller å informere deg om nye muligheter for applikasjonen som allerede er i bruk eller nyttige tillegg/andre applikasjoner.

(2) Uten uttrykkelig samtykke eller uten juridisk grunnlag, vil dine personopplysninger ikke bli videresendt til tredjeparter utenfor kontrakten, bortsett fra programvareutviklerne vi benytter. Vi overfører disse dataene til de installerte programvareutviklerne, slik at de kan gi deg den nødvendige tekniske informasjonen eller oppdateringen av programvaren du bruker. Vær oppmerksom på at bestillingsprosessen er i henhold til art. 28 GDPR. De berørte programvareutviklerne har en kontrakt med oss som er i samsvar med lovkravene om overholdelse av personvernsforskrifter.

(3) Etter at kontrakten er fullført, blir dataene dine blokkert for videre bruk. Etter utløpet av reglene om skatt og forordning vil disse dataene bli slettet, med mindre de har uttrykt samtykke til videre bruk. Data, som på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav f. GDPR behandles til det ikke lengre er legitim interesse for denne informasjon og deretter slettes den, senest med erklæring om innvendinger mot databehandling fra deg. Lovbestemte forplikteler for oppbevaring blir også observert med hensyn til disse dataene.

(4) Når du laster nedd programvaren via App Store, må også informasjonen om håndtering av dataene som tilbys av leverandøren av App Store, vurderes. For denne databruker er kun leverandører i App Stores ansvarlige.

 

6. Social-Plugins

På vår nettside benyttes ingen "Social-Plugins". Vi har kun lenker til "Social Media-tjenester" tilgjengelige. Hvilke data samles av tjenesteleverandørene og hvordan de brukes, vennligst se personvernerklæringen for den respektive tjenesten.

 

7. Google Maps

Dette nettstedet bruker Google Maps til å vise interaktive kart og opprette veibeskrivelser. Google maps er en karttjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Bruk av denne tjenesten vil vise deg vår plassering og legge til rette for ankomst. Dette er i vår legitime interesse i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f) GDPR.

Ved å bruke Google Maps, kan informasjon om bruk av dette nettstedet, inkludert din IP-adresse og startadressen som er angitt i ruteplanleggeren, overføres til Google i USA. Når du besøker et nettsted på nettstedet vårt som inneholder Google Maps, etablerer nettleseren din en direkte forbindelse til Googles servere. Innholdet i kartet overføres direkte til nettleseren din av Google direkte og integreres på nettsiden. Derfor har vi ingen kontroll over omfanget av dataene som Google samler på denne måten. I henhold til vår kjennskap gjelder dette minst følgende data:
- Dato og klokkeslett for besøket på nettstedet,
- Internettadresse eller URL for det gjeldende nettsidet
- IP-adresse, (start) adresse angitt under ruteplanleggingen.


Dette gjøres uansett om du er logget på en Google-konto, eller hvis du ikke benytter deg av en brukerkonto. Når du er logget inn på Google-kontoen din, blir dataene dine direkte registert på kontoen din. Hvis du ikke ønsker å være tilknyttet profilen din på Google, må du logge deg ut før du trykker på aktiveringsknappen. Google lagrer dataene dine (til og med for brukere som ikke er logget inn) som bruksprofiler og evaluerer dem. En slik evaluering utføres spesielt i henhold til art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR basert på Googles legitime interesser ved visning av personlig reklame, markedsundersøkelse og/eller behovsbasert utforming av nettstedet.

Du har rett til å motsi bruken av slike brukerprofilene, for å utøve denne retten, ta kontakt med Google. For å les mer om Google sin personvernerklæringen under https://www.google.com/policies/privacy. Muligheten for motsigelse (opt-out) er tilgjengelig under følgende lenke, www.google.com/settings/ads/.

Google LLC, basert i USA, er sertifisert for den europeiske personvernkonvensjonen "Privacy Shield", som garanterer overholdelse av personvernstandarden i EU i henhold til (kritisert) oppfatning fra EU-kommisjonen.

Hvis du er uenig med fremtidig overføring av informasjonen din til Google ved bruk av Google Maps, kan du også deaktivere Google Maps-webtjenesten helt ved å slå av bruk av JavaScript i nettleseren din. Google Maps og kartvisningen kan da ikke brukes på denne nettsiden.

For Googles vilkår for bruk, se http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html , for yttereligere vilkår for bruk for Google Maps finner du under https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. For detaljer om personvern knyttet til bruken av Google Maps, vennligst besøk Googles interneside ("Google Privacy Policy"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i behandlingen av dataene som er samlet inn om deg av Google Maps ruteplanlegger på den måten som er beskrevet ovenfor og med det formål som er nevnt ovenfor.

 

8. Sikkerhetstiltak

Vi tar organisatoriske, kontraktsmessige og tekniske sikkerhetstiltak i henhold til de nyeste teknikkene for å sikre at personvernsforskriftene overholdes og for å beskytte dataene som behandles av oss mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller at uautoriserte personer får tilgang til dataene. En av sikkerhetstiltakene er kryptert overføring av data mellom nettleseren din og vår server.